Anskaffelse av redningsbåt – Tromsø kommune

Anskaffelse av redningsbåt – Tromsø kommune – 2017

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Tromsø Brann og redning sin anskaffelse av redningsbåt. Vi har undersøkt kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket og habilitetsbestemmelser. Vi har også undersøkt om sak om kjøp av båt til politisk behandling var forsvarlig utredet og om kommunen hadde hjemmel til å unnta saken fra offentlighet.

Tromsø kommune – Anskaffelse av redningsbåt