Innlegg

Ressursbruk i pleie og omsorg – Harstad kommune

Fra 2011 til 2013 prioriterte Harstad kommune generelt pleie- og omsorgstjenestene høyere enn sammenliknbare kommuner. Forskjellen mellom Harstad og sammenliknbare kommuner var imidlertid mindre i 2013 enn i 2011. Hovedårsaken til den høyere ressursbruken på pleie- og omsorgstjenester i Harstad kommune enn i sammenliknbare kommuner, var at Harstad i 2011,
2012 og 2013 ga pleie- og omsorgstjenester til flere av sine innbyggere enn hva som i samme periode var gjennomsnittlig for sammenlignbare kommuner.

Les mer

Resursbruk i grunnskolen – Tromsø kommune

I denne rapporten viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til grunnskole økte fra om lag
577 millioner kroner i 2011 til ca. 623 millioner kroner i 2013. Tatt i betraktning lønns- og prisvekst
fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 2011 til 2013 økte det samlede
antall ansatte i resultatenhetene (skolene) litt. Det samme gjaldt det totale sykefraværet.

Les mer