Rapporter

teaser v04

Resursbruk i grunnskolen – Tromsø kommune

I denne rapporten viser vi til at Tromsø kommunes netto driftsutgift til grunnskole økte fra om lag
577 millioner kroner i 2011 til ca. 623 millioner kroner i 2013. Tatt i betraktning lønns- og prisvekst
fremstår denne økningen i netto driftsutgift som svært moderat. Fra 2011 til 2013 økte det samlede
antall ansatte i resultatenhetene (skolene) litt. Det samme gjaldt det totale sykefraværet.

 

Tromsø kommune – Ressursbruk i grunnskolen – Rapport 2014