Personalforvaltning i pleie og omsorg – uønsket deltid – Lenvik kommune

KomRev Nord har i denne forvaltningsrevisjonen kartlagt omfanget av uønsket deltid blant de ansatte i pleie og omsorg i Lenvik kommune samt hvilke tiltak som er satt i verk for å redusere forekomsten av uønsket deltid. Vi har videre undersøkt om Lenvik kommune etterlever arbeidsmiljølovens bestemmelse vedr. drøfting av bruk av deltidsstillinger og fortrinnsrett for deltidsansatte, samt om kommunen følger sine retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.