Iverksetting av politiske vedtak – Sortland kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt om Sortland kommune iverksetter politiske vedtak. Problemstillingene som besvares er følgende:
1. Er politiske vedtak iverksatt?
2. Gir tilbakemeldingene inntrykk av å være forsvarlige saksutredninger?