Offentlige anskaffelser – Bardu kommune

I denne forvaltningsrevisjon om offentlig anskaffelser har vi undersøkt hvorvidt kommunen etterlever anskaffelsesregelverket med hensyn til rammeavtaler.

Vår konklusjon er at:

Bardu kommune i stor grad etterlever anskaffelsesregelverkets bestemmelser om rammeavtaler. For samtlige undersøkte rammeavtaler har kommunen kunngjort og gjennomført konkurranse om avtalene. Det var enkelte avvik knyttet til anskaffelsesregelverkets dokumentasjonskrav.

Bardu kommune har påbegynt arbeid med å etablere systemer og rutiner for oppfølging av rammeavtaler med hensyn til økonomisk ramme og avtaleutløp. Våre undersøkelser viser imidlertid at praksisen i kommunen ikke er fullt ut implementert.

Vedlikehold av fylkesvegnettet – Nordland fylkeskommune

Denne forvaltningsrevisjonen gjelder vedlikehold på fylkesvegnettet med utgangspunkt i følgende tre problemstillinger:

1. Hvordan planlegges og prioriteres vedlikehold av fylkesvegnettet i Nordland fylke?

2. Gjennomføres planlagt vegvedlikehold i henhold til vedtak og planer i Nordland fylke?

3. Følger Nordland fylkeskommune opp sine forpliktelser i inngåtte vedlikeholdskontrakter for fylkesvegnettet?

Offentlige anskaffelser – Senja kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Senja kommune etterlever sentrale bestemmelser som gjelder for rammeavtaler, avgrenset til å gjelde vare- og tjenesteområdet, og særlig avtaler innenfor helsetjenester. Vår konklusjon er at:

Senja kommune har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser ved inngåelse av rammeavtaler.

Senja kommunes kjøp på de undersøkte rammeavtalene er gjort innenfor avtalenes utløpstid. Det er ikke grunnlag for å konkludere på overholdelse av regelverket når det gjelder etterlevelse av krav til at kjøp på rammeavtaler må skje kun innenfor avtalens mengde- og verdiangivelser.

Senja kommune i liten grad har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser ved inngåelse av avtaler innenfor helsetjenester.

Samfunnssikkerhet og beredskap – Vågan kommune

I denne forvaltningsrevisjon med tema samfunnssikkerhet og beredskap har vi konkludert med følgende:

Vågan kommune har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med regelverket.

Vågan kommune har utarbeidet overordnet beredskapsplan i tråd med krav i regelverket og anbefalinger.

Vågan kommune har til dels gjennomført øvelse, opplæring og evaluering av uønskede hendelser og krisehåndtering i tråd med egne planer og gjeldende regelverk.

Arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene – Harstad kommune

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon som omhandler arbeidsmiljø og sykefravær i barnehagene. Forvaltningsrevisjonen har to problemstillinger som er beskrivende, der vi har brukt sykefraværsstatistikk og spørreundersøkelse til ansatte for å undersøke det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet i barnehagene i kommunen. I problemstilling 3 har vi undersøkt HMS-arbeidet i fire utvalgte barnehager. Konklusjonen for problemstilling 3 er at Harstad kommune til dels oppfyller plikten til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i barnehagene.