Eierskapskontroll Hålogaland Ressursselskap IKS – Harstad kommune

I eierskapskontrollen har vi undersøkt Harstad kommunes oppfølging av sine eierinteresser i Hålogaland Ressursselskap IKS. Vi har konkludert med at Harstad kommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet. Videre har vi konkludert med at Harstad kommunes eierinteresser i stor grad, men ikke fullt og helt, utøves i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene – Bø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Bø kommune overholder krav om styringssystem i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Vi har konkludert med at Bø kommune i noen grad har dette. Vi har også kartlagt hvor mye Bø ressurser bruker innenfor pleie- og omsorgssektoren sammenliknet med andre kommuner og landsgjennomsnittet. Denne analysen er relativt begrenset, på grunn av feil i Bø kommunes indikatorer i KOSTRA, som er kilden vi benytter for sammenlikning med andre kommuner. Videre har vi gjennom spørreundersøkelser til ansatte og pårørende til beboere på sykehjem innhentet informasjon om opplevd kvalitet på tjenestetilbudet. 

Offentlighet – Gratangen kommune

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon av offentlighet i Gratangen kommune. Vi har konkludert med at:

 • Gratangen kommune informerer om sin virksomhet i henhold til kommuneloven § 4-1.
 • Gratangen kommune i stor grad etterlever andre bestemmelser om offentliggjøring av informasjon, herunder plan- og bygningslovens bestemmelser som medfører krav om offentlig høring
 • Gratangen kommune har mangler hva gjelder å sikre at sentrale krav til behandling av innsynsbegjæring overholdes.
  a. Kommunens rutiner for behandling av innsynsbegjæringer er ikke i samsvar med krav til saksbehandlingen som følger av offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  b. Kommunens behandling av innsynsbegjæringer er ikke i alle tilfeller i samsvar med lovgivningen

Eierskapskontroll Narvikgården AS – Narvik kommune

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Narvik kommune, gjennomført en eierskapskontroll i Narvikgården AS der vi har konkludert med:


Narvik kommune fører kontroll med sine eierinteresser i Narvikgården AS

Narvik kommunes eierinteresser utøves i det alt vesentlige i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse

Kvalitet i hjemmetjenester – Ibestad kommune

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot kvalitet i hjemmetjenestene i Ibestad kommune.

Vi har konkludert med at Revisors Ibestad kommune i noen grad har dokumenterte systemer som er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene.

For å undersøke de ansattes oppfatning om kvaliteten på tjenestene som leveres til tjenestemottakere i hjemmetjenesten i Ibestad kommune, ble det gjennomført en spørreundersøkelse.

Budsjett- og økonomistyring – Kvænangen kommune

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens budsjett- og økonomistyring.

Vi har konkludert med at Kvænangen kommune sin økonomistyring er i stor grad i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger på området.

Gjeldende delegasjonsreglement for Kvænangen kommune angir ansvars- og oppgavefordelingen i kommunens budsjett- og økonomiarbeid. Kommunen har et økonomireglement som ikke har blitt oppdatert etter endret praksis eller etter krav i gjeldende kommunelov. Finansreglementet har ikke blitt revidert i henhold til reglementets egne bestemmelser om revidering.

Oppfølging av budsjett- og regnskapsvedtak – Troms og Finnmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon om oppfølging av budsjett- og regnskapsvedtak ble gjennomført etter vedtak i fylkestinget og kontrollutvalget. Undersøkelsene gjelder oppfølging av slike vedtak i tidligere Finnmark fylkeskommune og tidligere Troms fylkeskommune, i perioden 2015-2019. Vi har også undersøkt oppfølging av andre vedtak med sentrale økonomiske prioriteringer samt økonomiske virkninger av vedtakene. Vi har konkludert med at vedtak i Troms fylkeskommune ble fulgt opp, mens vedtak i Finnmark fylkeskommune ikke fullt ut ble fulgt opp. Økonomiske virkninger for begge fylkeskommunene var bl.a. økt gjeldsgrad med påfølgende redusert økonomisk handlingsrom.

Bodø2024 IKS – Nordland fylkeskommune

Bodø2024 IKS eies av Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Selskapet ble stiftet i 2019 og har som hovedformål å planlegge, gjennomføre og evaluere Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024. KomRev NORD har, på bestilling fra kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune, gjennomført en eierskapskontroll i selskapet, der vi har konkludert med at:

 • Nordland fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i Bodø2024 IKS
 • Nordland fylkeskommunes eierinteresser utøves i stor grad, men ikke fullt ut, i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse

Investeringsprosjekter – Senja kommune

KomRev NORD har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot planleggingen og gjennomføringen av to investeringsprosjekter i Senja kommune. Rapporten omhandler følgende to prosjekter:

• Fiskerihavn Fjordgård (tidligfase)
• Vannutbygging Storelva (tidligfase og gjennomføringsfase)

Astafjord Vekst AS – Dyrøy kommune

Dyrøy kommune eier sammen med tre andre kommuner aksjeselskapet Astafjord Vekst. Selskapet er en vekstbedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforberedende trening. KomRev NORD har gjort en eierskapskontroll rettet mot selskaper, der vi har konkludert med at:

 1. Dyrøy kommune fører kontroll med sine eierinteresser i Astafjord Vekst AS
 2. Kommunens eierinteresser utøves i stor grad i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Saksutredninger for folkevalgte – Gamvik kommune

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot saksutredninger for folkevalgte i Gamvik kommune. Revisor har konkludert med at kommunen til dels har etablert systemer og rutiner som skal bidra til å sikre forsvarlig utredning av saker som fremlegges for politisk behandling. Videre har revisor konkludert med at kommunedirektøren i Gamvik kommune ikke har sikret forsvarlig utredning av to konkrete saker for kommunestyret som vi undersøkte.

Selvkost renovasjonstjenester – Røst kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har revisor undersøkt og vurdert Røst kommunes systemer og beregninger for å sikre at renovasjonstjenester drives til selvkost. Revisor har gjort undersøkelser av hvorvidt kommunen utarbeider for- og etterkalkyler for driften av renovasjonstjenestene, om kommunen kan dokumentere riktige beregninger av selvkost på området, og om kommunens bruk av selvkostfond er korrekt. Vår konklusjon er at Røst kommune har systemer og beregninger som sikrer at kommunens renovasjonstjenester drives til selvkost.

Elevenes skolemiljø – Tromsø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi gjort undersøkelser ved syv skoler i Tromsø kommune. Vi har undersøkt om sentrale krav til tilpasset opplæring etterleves og om kommunen kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi har konkludert med at Tromsø kommune i stor grad, men ikke fullt ut, etterlever sentrale føringer og egne rutiner i arbeidet med tilpasset opplæring. Vi har også konkludert med at Tromsø kommune ikke kan dokumentere korrekt saksbehandling i alle saker om spesialundervisning. Sentrale avvik er manglende begrunnelser av flere vedtak og lang saksbehandlingstid, som knytter seg til lang ventetid hos PPT.

Etterlevelse av regelverket om rammeavtaler – Sørreisa kommune

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon om etterlevelse av regelverket om rammeavtaler i Sørreisa kommune. Vi har konkludert med at Sørreisa kommune har inngått rammeavtaler uten å ha overholdt alle sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket. Vi har også konkludert med at Sørreisa kommune har for flere av de undersøkte rammeavtalene gjort forlengelser som ikke er i samsvar med gjeldende regler.

Selvkost vann og avløp – Moskenes kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Moskenes kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot selvkost vann og avløp. Forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i én problemstilling. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på forvaltningsrevisjonens problemstilling. Vår konklusjon på problemstillingen er at Moskenes kommune beregner gebyrer for vann- og avløpstjenestene i tråd med regelverk for selvkost.

Internkontroll – økonomi – Værøy kommune

KomRev NORD på bestilling fra kontrollutvalget i Værøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot internkontroll – økonomi i kommunen. Forvaltningsrevisjonen er besvart med følgende problemstilling med tilhørende underproblemsstillinger: 1) Har Værøy kommune innenfor økonomi etablert internkontroll i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger? Basert på våre funn og vurderinger er våre konklusjoner at Værøy kommune til dels har etablert økonomisk internkontroll i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger.

Selvkost, vann og avløp – Harstad kommune

Etter bestilling fra kontrollutvalget har vi undersøkt hvorvidt Harstad kommune overholder regelverket for beregning av selvkost for vann- og avløpstjenestene. Vi har konkludert med at Harstad kommune i hovedsak har overholdt gjeldende regler for beregning av selvkost for vann og avløp. Kommunens grunnlag for fastsettelse av kostnader ved disponering av bygg er det vi vurderer ikke er i tråd med reglene for beregning av selvkost. Grunnlaget for enkelte kostnader er ikke tilstrekkelig dokumenter til at revisor kan vurdere alle revisjonskriterier.