Kvalitet i grunnskolen – Harstad kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot kvaliteten i kommunens grunnskoletilbud med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  1. Tilbyr Harstad kommune tilpasset opplæring i tråd med regelverk og anbefalinger på området, herunder: Innfrir kommunen sentrale krav til vurdering av grunnskole-tilbudet?
  2. Kan Harstad kommune dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning?
  3. Hvordan håndterer Harstad kommune elever med skolevegring?
  4. Er Harstad kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø i tråd med regelverk og anbefalinger på området?

Elevenes psykososiale miljø – Kåfjord kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvorvidt Kåfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale miljø er i tråd med regelverk og anbefalinger på området. Videre har vi kartlagt om de to kommunale skolene har fulgt opp elevundersøkelsen for 2019-2020 og Utdanningsdirektoratets rapport fra ekstern vurdering ved skolene i 2019. Vi har konkludert med at Kåfjord kommunes arbeid med grunnskoleelevenes skolemiljø ikke fullt ut er i tråd med regelverk og anbefalinger på området. Opplysningene vi har fått tilsier at skolene har fulgt opp både elevundersøkelsen og rapport fra ekstern skolevurdering. Hvorvidt oppfølgingsarbeidet har medført forbedringer, er vanskelig for revisor å måle konkret.

Arbeidsgiverrollen – Vestvågøy kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidsgiverrollen. Vestvågøy kommune har varslingsrutiner som er utarbeidet i tråd med framgangsmåte i arbeidsmiljøloven og som har det innhold loven krever. Vestvågøy kommune har ikke gjort varslingsrutinene lett tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. Videre har vi undersøkt om Vestvågøy kommune har gjort kommunens rutiner for varsling og konflikthåndtering kjent blant ansatte, om Vestvågøy kommune har etiske retningslinjer, og hvorvidt kommunen har gjort disse kjent blant ansatte og i hvilket omfang det forekommer biverv blant kommunes ansatte. Vi har også undersøkt om Vestvågøy kommune som arbeidsgiver har overholdt kommunens reglement og retningslinjer for biverv i perioden 2018-2020.

Økonomistyring og økonomisk internkontroll – Vågan kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Vågan kommune gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot økonomistyring og økonomisk internkontroll. Forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i fire problemstillinger. Der problemstilling 1 og 2 er rettet mot økonomistyring, og problemstilling 3 og 4 er rettet mot økonomisk internkontroll, herunder særskilt rettet mot regnskapsførsel og regnskapsavleggelse.

Sykefravær – Lavangen kommune

Denne forvaltningsrevisjonen har fire problemstillinger som KomRev NORD har svart ut. To av problemstillingene er deskriptive og omhandler utviklingen av sykefravær i Lavangen kommune fra 2016-2020 og hvilke rutiner kommunen har ved innkreving og føring av refusjoner fra NAV. De normative problemstillingene omhandler om Lavangen kommune oppfyller sin plikt for føring av statistikk over sykefraværet og om kommunen oppfyller sin plikt for forebygging og oppfølging av sykefravær.

Lofoten Avfallsselskap IKS – Vågan kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Vågan kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Lofoten Avfallsselskap IKS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens to undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Vågan kommune fører til dels kontroll med sine eierinteresser i Lofoten Avfallsselskap IKS. Konklusjon på problemstilling 2 er at kommunens eierinteresser utøves til dels i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Offentlige anskaffelser – Troms og Finnmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonen om offentlige anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune retter seg mot anskaffelsespraksis innenfor videregående skoler og tannklinikker. Vi har undersøkt hvorvidt et utvalg av fylkeskommunens skoler og tannklinikker ved mindre vare- og tjenestekjøp overholder sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket. Vi har også undersøkt hvorvidt fylkeskommunen har etterlevd politisk vedtatte mål og føringer knyttet til vegprosjekter i fylkeskommunen.

Sambandet Årøya – Troms og Finnmark fylkeskommune

I forvaltningsrevisjonen om fergesambandet Årøya gir KomRev NORD IKS beskrivelser av fylkeskommunens saksbehandling og saksutredninger tilknyttet sambandet mellom Årøya og Alta i Finnmark. Sambandet ble fra og med 2012 betjent av ferge, mens det fra og med høsten 2020 har blitt betjent av hurtigbåt. Vi har vurdert hvorvidt saksbehandlingen har vært i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer og om saker til politisk behandling har vært forsvarlig utredet.

Pendlerboliger – Nordland fylkeskommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Nordland fylkeskommune forvalter ordningen for pendlerboliger i tråd med eget reglement og sentrale forvaltningsprinsipper, om fylkeskommunen har rutiner som skal bidra til å sikre korrekt innberetning av skattemessige fordeler og om fylkeskommunen har system for kontroll med pendlerboligordningen. Vi har konkludert med at Nordland fylkeskommune:

Har forvaltet ordningen for pendlerboliger i tråd med eget reglement. Vi har ikke grunnlag for å vurdere om sentrale forvaltningsprinsipper er overholdt.
I stor grad, men ikke fullt ut, har rutiner som skal bidra til å sikre korrekt innberetning av skattemessige fordeler.
Ikke har systemer for kontroll av ordningen med pendlerboliger.

Helsehuset og utskrivningsklare pasienter – Tromsø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi beskrevet virksomheten ved Helsehuset og samarbeidet mellom Helsehuset og spesialisthelsetjenesten. Vi har også undersøkt om Tromsø kommune overholder krav i regelverk og samarbeidsavtale knyttet til mottak av utskrivningsklare pasienter og om pasienter ved Helsehuset som får vedtak om langtidsopphold på sykehjem tildeles slik plass straks vedtaket trer i kraft. Vi har konkludert med at Tromsø kommunes praksis for mottak av utskrivningsklare pasienter ikke fullt ut er i tråd med gjeldende regelverk og at Tromsø kommune ikke oppfyller alle sine forpliktelser om utskrivningsklare pasienter i tråd med samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten. Videre har vi konkludert med at mange pasienter ved Helsehuset ikke får plass på sykehjem i tråd med vedtak om rett på sykehjemsplass.

Eierskapskontroll Nordkraft AS – Narvik kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Narvik kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Nordkraft AS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens to undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Narvik kommune fører til dels kontroll med sine eierinteresser i Nordkraft AS. Når det gjelder problemstilling 2 er vår konklusjon at kommunens eierinteresser utøves til dels i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder kommunens eierstrategi, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Sykefravær – Gratangen kommune

KomRev NORD på bestilling fra kontrollutvalget i Gratangen kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot sykefravær i kommunen. Forvaltningsrevisjonen er besvart med følgende fire problemstillinger: 1) Oppfyller Gratangen kommune sin plikt til å føre statistikk over sykefraværet? 2) Hvordan har omfang og utvikling i sykefraværet i Gratangen kommune vært i perioden 2018-2021? 3) Oppfyller Gratangen kommune sine forpliktelser til å arbeide med forebygging av sykefravær? 3) Oppfyller Gratangen kommune sine forpliktelser med arbeidet om oppfølging av sykefravær?

Basert på våre funn og vurderinger er våre konklusjoner at Gratangen kommune fører statistikk over sykefraværet, kommunen oppfyller i liten grad sine forpliktelser med sykefraværsforebyggende arbeid, og oppfyller til dels sine forpliktelser knyttet til oppfølging av sykefravær.

Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak – Narvik kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Narvik kommune har rutiner og systemer som skal sikre forsvarlige saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak. Videre har vi undersøkt om et utvalg konkrete kommunestyrevedtak er iverksatt som forutsatt. Vi har konkludert med at kommunen har etablert systemer, rutiner og retningslinjer som skal bidra til forsvarlige saksutredninger. Videre har vi konkludert med at kommunen til dels har etablert rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Når det gjelder iverksettelse av konkrete kommunestyrevedtak, har vi konkludert med at om lag halvparten av de undersøkte vedtakspunktene er iverksatt som forutsatt.

BPA-ordningen – Tromsø kommune

KomRev NORD har på bestillinga fra kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot brukerstyrt personlig assistanse-ordningen (BPA-ordningen) i Tromsø kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke i hvilken grad praktiseringen av ordningen med BPA i Tromsø kommune er i tråd med lovverket. I Tillegg til å belyse i hvilken grad kommunens praktisering av BPA-ordningen skiller seg fra praksis i andre sammenlignbare bykommuner.

Nytt oppvekstsenter – planlegging og offentlige anskaffelser – Røst kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hva kommuneadministrasjonen har gjort i sine utredninger og hvilke saksopplysninger som er presentert kommunestyret i forbindelse med planleggingen av investeringsprosjektet «Røst oppvekstsenter». Videre har vi undersøkt om Røst kommune har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser i forbindelse med kjøp som er gjort i planleggingsfasen og i forbindelse med grunnarbeidet.

Kvalitet og ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene – Tromsø kommune

Forvaltningsrevisjonen omhandler systemer for kvalitet og brukermedvirkning i hjemmetjenestene i seksjon for hjemmetjenester. Videre har vi kartlagt kommunens ressursbruk på pleie- og omsorgstjenester, og gjort sammenlikninger med relevante grupper. Vi har også kartlagt og beskrevet tiltak rettet mot pleie- og omsorgstjenestene i perioden 2016 til 2020. Vi har konkludert med at Tromsø kommune v/seksjon for hjemmetjenester til dels har dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til kvalitet i tjenestene som er i samsvar med regelverk, anbefalinger og retningslinjer. Vi har også konkludert med at Tromsø kommune ikke gjennomfører og bruker resultater fra brukerundersøkelser som forutsatt. Når det gjelder systemer for brukermedvirkning/brukerinvolvering, har vi konkludert med at kommunen i stor grad har dette innenfor hjemmetjenestene i seksjon for hjemmetjenester.