Grottebadet AS – Harstad kommune

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført eierskapskontroll rettet mot Grottebadet AS. Selskapets formål er å eie og drive Grottebadet, et underjordisk badeland i Harstad, samt alt som naturlig står i forbindelse med dette. Badeanlegget er i sentrum av Harstad by og er ment for allmenn bruk.

Økonomistyring i helse og omsorg – Berlevåg kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Berlevåg kommune gjennomført en forvatlningsrevisjon rettet mot økonomistyring i helse og omsorg. Forvaltningsrevisjonen har tatt utgangspunkt i to problemstillinger. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på forvaltningsrevisjonens problemstilling 1. Vår konklusjon på denne problemstillingen er at Berlevåg kommune sin økonomistyring innenfor helse- og omsorgstjenesten i noen grad er i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger på området. Problemstilling 2 er deskriptivt formulert, og vi har derfor ikke utledet revisjonskriterer for problemstillingen eller konkludert. Under problemstilling 2 gjennomførte vi undersøkelser knyttet til om kommunen har systemer som skal sikre at de ansatte i helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig kompetanse innenfor økonomistyring.

Grunnskolen i Moskenes – Moskenes kommune

I denne rapporten undersøker og vurderer vi Moskenes kommunes grunnskoletilbud med utgangspunkt i et overordnet spørsmål om hvorvidt kommunen tilbyr tilpasset opplæring i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger. Vår konklusjon er at Moskenes kommune til dels tilbyr slik tilpasset opplæring. Våre undersøkelser indikerer at kommunen har systemer for å sikre intensiv opplæring til elever som har behov for dette, og at elevene gis underveisvurderinger i fagene. Kommunen utarbeider årlige tilstandsrapporter for grunnskolen – i tråd med gjeldende regelverk. Vi finner imidlertid mangler ved undervisningspersonalets kompetanse sett i forhold til gjeldende regelverk, og undersøkelsene våre tydeliggjør et forbedringspotensial med hensyn til kommunens praksis for mer systematiske vurderinger av grunnskoletilbudet. Rapporten viser også at kommunens saksbehandling i forbindelse med enkeltvedtak om spesialundervisning er mangelfull: Vi har funnet flere avvik fra gjeldende regelverk i kommunen saksbehandling med hensyn til spesialundervisning i skoleårene 19/20 og 20/21.

Eierskapskontroll Nordlandskraft AS – Nordland fylkeskommune

I denne rapporten vurderer vi hvorvidt Nordland fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet Nordlandskraft AS. Rapporten inneholder også vurderinger av om fylkeskommunens oppfølging av Nordlandskraft AS er i tråd med nasjonalt og lokalt regelverk samt etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. Selskapet Nordlandskraft AS er heleid av Nordland fylkeskommune. Nordlandskraft AS driver med forvaltning og salg av fylkeskommunens konsesjonskraft. I tillegg forvalter selskapet en eierandel på 14 % i Salten Kraftsamband AS. Vår rapport tar for seg både eierstyringen og selskapsstyringen av selskapet.

Politiske vedtak – registrering, utredning, iverksetting og oppfølging – Værøy kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Værøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot administrasjonens registrering, utredning, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på forvaltningsrevisjonens tre undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Værøy kommune i noen grad har etablert system og rutiner for registrering, utredning, iverksetting og oppfølging av politiske vedtak. Når det gjelder forsvarlig saksutredning er vår konklusjon at Værøy kommune for de undersøkte saksfremleggene har lagt frem forsvarlig saksutredning. Og når det gjelder iverksetting av vedtak er vår konklusjon at Værøy kommune for de undersøkte sakene i noen grad har iverksatt vedtakene i samsvar med forutsetningene i vedtaket.

Kommunens etiske regelverk og etterlevelse – Lyngen kommune

Denne rapporten er en kartleggingsrapport med etikk og varslingskultur som hovedtema. Vi har undersøkt hvorvidt folkevalgte og ansatte i Lyngen kommune er kjent med kommunens etiske retningslinjer. Rapporten er basert på dokumentanalyse og spørreundersøkelser, og den inneholder også funn og drøftinger relatert til etterlevelsen av kommunens etiske regelverk blant ansatte og folkevalgte.

Aurora Kino IKS – Tromsø kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Aurora Kino IKS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens tre undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Tromsø kommune i stor grad fører kontroll med sine eierinteresser i Aurora Kino IKS. Når det gjelder problemstilling 2 er vår konklusjon at Tromsø kommune i stor grad har etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser, og følger rutinene. Og for problemstilling 3 har vi konkludert med at kommunens eierinteresser i stor grad utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Enheten plan og landbruk – Balsfjord kommune

Forvaltningsrevisjonen rettet mot enheten plan og landbruk i Balsfjord kommune omhandler bemanning/kompetanse, næringsinteresser blant ansatte, enhetens håndtering av henvendelser, overholdelse av frister i byggesaksbehandling, internkontroll, kommuneplan og reguleringsplaner. Vi har blant annet konkludert med at enheten i liten grad har håndtert henvendelser i tråd med krav i forvaltningsloven. Vi har også konkludert med at enheten har overholdt fristene i saksbehandling av byggesøknader og at kommuneplanen i alt det vesentlige er utarbeidet i tråd med gjeldende regelverk.

Saksutredninger og oppfølging av politiske vedtak – Tromsø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi konkludert med at Tromsø kommune har etablert systemer, rutiner og retningslinjer som skal bidra til å sikre forsvarlig saksutredninger av saker til politisk behandling. Vi har også konkludert med at kommunen har etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, og at disse i stor grad er i tråd med anbefalinger om hva rutinene bør omfatte. Når det gjelder oppfølging av kommunestyrevedtak, er vår konklusjon at et lite flertall av de undersøkte vedtakspunktene er fulgt opp som forutsatt, mens øvrige undersøkte vedtakspunkter enten ikke er iverksatt eller ikke er iverksatt fullt ut i tråd med forutsetningene. Vi har også påpekt at Tromsø kommunes reglement for saksbehandling i folkevalgte organer etter vårt syn ikke er i tråd med kommuneloven når det gjelder bestemmelsen om private forslag.

Vesterålskraft AS – Sortland kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Vesterålskraft AS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens to undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Sortland kommune til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Vesterålskraft AS. Når det gjelder problemstilling 2 er vår konklusjon at kommunens eierinteresser til dels utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder kommunens eierstrategi, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Veksthuset Gratangen AS – Gratangen kommune

KomRev Nord har på bestilling fra kontrollutvalget i Gratangen kommune gjennomført en eierskapskontroll rettet mot Veksthuset Gratangen AS. Basert på våre funn og vurderinger har vi konkludert på eierskapskontrollens tre undersøkte problemstillinger. Vår konklusjon på problemstilling 1 er at Gratangen kommune til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Veksthuset Gratangen AS. Når det gjelder probelmstilling 2 er vår konklusjon at Gratangen kommune til dels har etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser, og følger rutinene. Og for problemstilling 3 er vår konklusjon at kommunens eierinteresser til dels utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse.

Kvalitet og ressursbruk i eldreomsorgen – Skjervøy kommune

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen besvart følgende fire problemstillinger: 1) Har Skjervøy kommune dokumenterte rutiner og systemer som skal bidra til å sikre at kvaliteten i eldreomsorgen er i samsvar med krav i regelverk, anbefalinger og retningslinjer? 2) Hvordan er Skjervøy kommunes ressursbruk på eldreomsorg i forhold til andre sammenliknbare kommuner, og hva er hovedårsakene til eventuelle forskjeller? 3) Har Skjervøy kommune systemer for brukerinvolvering/brukerundersøkelser i eldreomsorgen i tråd med krav i relevant regelverk? Hvordan brukes resultater fra brukerundersøkelser? 4) Hvordan opplever brukere og pårørende kvaliteten i tjenesten?

Saksbehandling i plan- og byggesaker – Harstad kommune

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon av saksbehandlingen i plan- og byggesaker i Harstad kommune i perioden 2018-2020. Vi har konkludert med at Harstad kommune til dels overholder sentrale saksbehandlingsregler ved sin behandling av byggesaker og private planforslag. Konklusjonen gjenspeiler at kommunen overholder sentrale saksbehandlingsregler på flere området innenfor plan- og byggesaker, men at det på flere sentrale områder er funnet avvik fra gjeldende regelverk. Avvik knytter seg blant annet overholdelse av saksbehandlingsfrister, foreløpig svar etter forvaltningsloven, tilbakebetaling/reduksjon av byggesaksgebyr og gjennomføring av oppstartsmøter i plansaker. Revisors undersøkelser synes å vise at kommunen har rutiner for å sikre medvirkning i plan- og byggesaker.

Saksbehandling og internkontroll ved enheten Drift og utbygging – Harstad kommune

KomRev NORD har gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot saksbehandling og internkontroll ved enheten Drift og utbygging i Harstad kommune. Vi har konkludert med at Harstad kommune ved enheten Drift og utbygging til dels overholder saksbehandlingsfrister og frister for svar på henvendelser. På problemstillingen om internkontroll har vi konkludert med at Harstad kommune ved enheten Drift og utbygging i stor grad, men ikke fullt ut har internkontroll i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger.

Barnevern – Gamvik og Lebesby kommune

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalgene i Gamvik og Lebesby kommuner gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot Nordkyn barneverntjeneste. Vi har undersøkt og vurdert om barneverntjenestens saksbehandling er i tråd med sentrale regler i gjeldende regelverk og om barneverntjenestens internkontroll er i henhold til krav i regelverket. Vi har også kartlagt hva Nordkyn barneverntjeneste gjør for å ivareta sentrale oppgaver tjenesten er pålagt etter barnevernloven kapittel 3.

Rutiner for postmottak, journalføring og offentlighet i kommunen – Senja kommune

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt om Senja kommune har rutiner for postmottak, journalføring og håndtering av offentlighet i kommunen. Vi har konkludert med at Senja kommune delvis har rutiner for postmottak, journalføring og arkivering i tråd med regelverket. Vi har også konkludert med at Senja kommune delvis oppfyller sentrale krav i regelverket for håndtering av dokumenter som er taushetsbelagt, eller på annen måte unntatt offentlighet.