Barnevernstjenesten – Sørreisa kommune

Forvaltningsrevisjonen innenfor barnevern i Sørreisa kommune omhandler saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har i all hovedsak overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomgang av meldinger i henhold til regelverket. Barneverntjenesten har til dels overholdt tidsfristene når det gjelder gjennomføring av undersøkelser i henhold til regelverket. Når det gjelder utarbeidelse og bruk av tiltaksplaner for barn som har vedtak om hjelpetiltak, har vi konkludert med at Sørreisa kommune til dels etterlever regelverket på dette området. Barneverntjenestens internkontroll er i noen grad i henhold til regelverket. Forvaltningsrevisjonen omhandler også det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge i kommunen. Vi har konkludert med at Sørreisa kommune i stor grad – men ikke fullt og helt – har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med anbefalinger og regelverk på området.

Investeringsprosjekter – Troms fylkeskommune

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Troms fylkeskommunes planlegging av og beslutningsgrunnlag for vedtak om Ishavsbyen videregående skole og fylkeskommunens anskaffelse av kontrakt om totalentreprise for ombygging av Nord- Troms videregående skole. Troms fylkeskommunes planlegging av Ishavsbyen videregående skole var i stor grad, men ikke fullt ut i tråd med krav og anbefalinger på området. Fylkestinget ble før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjektet forelagt et beslutningsgrunnlag som samlet sett ikke var fullt ut forsvarlig. For anskaffelse av kontrakt har vi konkludert med at fylkeskommunen i stor grad har etterlevd regelverket om offentlige anskaffelser.

Fylkeskommunens internasjonale arbeid – Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommunes internasjonale arbeid startet på 1960- tallet. Arbeidet som retter seg mot Arktis, Barentsregionen og EU har forankring i Fylkesplan for Troms 2014-2025. KomRev NORD har kartlagt hvordan den internasjonale avdelingen i fylkesadministrasjonen arbeider for å iverksette politisk vedtatt mål for det internasjonale arbeidet, og på hvilke måte det rapporteres på resultat- og måloppnåelse. Rapporten beskriver også de bilaterale samarbeidsavtaler Troms fylkeskommune har, samt arbeidet i Nord- Norges Europakontor.

Eierskapskontroll i VIGO IKS – Troms fylkeskommune

I eierskapskontrollen i VIGO IKS har KomRev NORD undersøkt om Troms fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i selskapet og om eierinteressene utøves i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. VIGO IKS er et selskap som eies av Oslo kommune og de øvrige fylkeskommunene i landet. Selskapet skal ivareta deltakernes IT-systemer innenfor videregående opplæring.

Bosetting og integrering av flyktninger – Lavangen kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om Lavangen kommune oppfyller lovpålagte krav og faglige anbefalinger for introduksjonsordningen for bosatte flyktninger. Vi undersøkte dokumentasjon tilknyttet 22 bosatte flyktninger og har konkludert med at kommunen i stor grad, men ikke fullt ut, oppfyller lovpålagte krav og faglige anbefalinger på området. Vi har også undersøkt kommunens plan for utleie av flyktningeboliger og konkludert med at denne er i tråd med Husbankens krav. Det forelå ikke plan for hvordan boligene skal benyttes.  

Oppfølging av politiske vedtak – Hemnes kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har KomRev NORD undersøkt om et utvalg av vedtak fra kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget er iverksatt av kommuneadministrasjonen. Vi har også undersøkt om kommuneadministrasjonen melder tilbake om iverksettelse av vedtak der dette er forutsatt samt om saker som teknisk- og miljøutvalget har fullmakt til å ferdigbehandle, oversendes kommunestyret. Undersøkelsene gjelder etter kontrollutvalgets ønske vedtak truffet i 2014 og 2015.

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten – Evenes kommune

KomRev NORD har i denne forvaltningsrevisjonen besvart følgende tre problemstillinger: 1) Har Evenes kommune dokumenterte rutiner og systemer om er egnet til å sikre kvalitet på hjemmetjenestene? 2) Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårørende kvaliteten på hjemmetjenestene levert av Evenes kommune? 3) Hvor mye ressurser bruker Evenes kommune innenfor hjemmetjenesten sammenlignet med sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet?

Barnevernstjenesten – Balsfjord kommune

I denne forvaltningsrevisjonen i barneverntjenesten har revisor undersøkt Balsfjord kommunes tidsbruk ved gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser samt utarbeidelse av tiltaksplaner for barn med vedtak om hjelpetiltak. Forvaltningsrevisjonen omhandler også barneverntjenestens internkontroll og kommunens system for forebyggende arbeid blant barn og unge.

Selskapskontroll i Arnestedet Eiendom AS – Tromsø kommune

Tromsø kommune eier Arnestedet Eiendom AS. Selskapet skal leie, eie, kjøp, utvikle, bebygge, leie ut og selge eiendommer. Det skal ta hensyn til langsiktige målsetninger og arealbehov for foreligger i kommunens økonomi og planverk. KomRev NORD har i eierskapskontrollen konkludert med at Tromsø kommune i stor grad fører kontroll med sine eierinteresser i Arnestedet Eiendom AS. Vi har også konkludert med at kommunens eierinteresser i stor grad, men ikke fullt ut, utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. I forvaltningsrevisjonen av selskapet har vi konkludert med at driften av Arnestedet Eiendom er i tråd med kommunestyrets føringer og vedtak i eierskapsmeldingen og øvrige styringssignaler. Vi har også konkludert med at selskapet i stor grad oppfyller de målsetninger kommunestyret har satt for selskapet.

Offentlige anskaffelser – Tromsø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen om anskaffelser har KomRev NORD undersøkt kjøp av konsulenttjenester fra 11 ulike firmaer. Fem av firmaene fikk oppdrag fra barneverntjenesten, fem av oppdragene ble gitt av Vann og Avløp, mens ett av kjøpene gjaldt innkjøpstjenestens anskaffelse av en rammeavtale. Anskaffelsen av rammeavtale ble gjort i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. For flertallet av de øvrige anskaffelsene viste kommunen til at regelverket ga hjemmel for å gjøre unntak fra anskaffelsesregelverkets hovedregel om konkurranse. Revisor ble ikke forelagt skriftliggjorte vurderinger fra kommunens side om slike bestemmelser fikk anvendelse. Revisor har konkludert med at kommunen for de undersøkte kjøpene i liten grad har overholdt regelverket om offentlige anskaffelser.

Beslutningsgrunnlaget for Tromsøbadet – Tromsø kommune

Kommunestyret besluttet i august 2015 å realisere prosjektet Tromsøbadet for kr 690 millioner inkludert klatrehall til kr 40 millioner. I mars 2016 vedtok kommunestyret igangsettelse av prosjektet etter at områdereguleringsplanen var stadfestet. Ifølge vedtaket var rammen kr 690 millioner eksklusiv lønns- og prisstigning. I forvaltningsrevisjonsrapporten om beslutningsgrunnlaget belyser KomRev NORD planleggingen av svømme- og badeanlegget og hvilke opplysninger byrådene la fram for kommunestyret i de to beslutningssakene. Vi har vurdert informasjonen byrådene forela kommunestyret opp mot revisjonskriterier for hva som er et forsvarlig beslutningsgrunnlag i saker om vedtakelse om kommunalt investeringsprosjekt. Revisors konklusjon er at beslutningsgrunnlaget kommunestyret ble forelagt for vedtak om investeringsprosjektet Tromsøbadet, var mangelfullt og kan samlet sett ikke anses forsvarlig.

Eierskapskontroll i Astafjord Utvikling – Salangen-kommune

KomRev NORD har på bestilling fra kontrollutvalget i Salangen kommune gjennomført en eierskapskontroll i Astafjord Utvikling AS. Revisors vurderinger av eierutøvelsen i selskapet er gjort opp mot sentrale krav i lov om aksjeselskaper, kommunestyrets vedtak og forutsetninger gjennom vedtekter for selskapet, samt etablerte normer for god eierstyring. Revisor har konkludert med at kommunen til dels fører kontroll med sine eierinteresser i Astafjord Utvikling AS og at styret i Astafjord Utvikling AS til dels utøver selskapsledelse i samsvar med sentrale lovkrav, gitte anbefalinger og eiernes vedtak og forutsetninger.

Kommunens skoletilbud – Bardu kommune

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Bardu kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens skoletilbud. Basert på våre funn og vurderinger er vår konklusjon at Bardu kommune delvis tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og anbefalinger på området, samt at Bardu kommune delvis kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning.

Selvkost i vann- og avløpssektoren – Gamvik kommune

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har Komrev NORD gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens selvkostberegninger og selvkostfond. Vi har konkludert med at Gamvik kommune i stor grad har beregnet henførbare kostnader korrekt og at selvkostkalkylene i stor grad gir riktig uttrykk for selvkost på vann- og avløpstjenestene. Vi har også konkludert med at Gamvik kommune i liten grad har behandlet selvkostfondene korrekt.