Inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene – Målselv kommune

Forvaltningsrevisjonen retter seg mot Målselv kommunes seks barnehager. Vi har undersøkt om Målselv kommune ivaretar et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i sine barnehager i tråd med regelverk og anbefalinger og om kommunen har satt egne mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebygg. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte i barnehagene for å kartlegge hvordan de opplever det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet på sin arbeidsplass.

Oppfølging av politiske vedtak – Lebesby kommune

Problemstillingen i denne forvaltningsrevisjonen er om administrasjonen har iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? Blant de sakene som kommunestyret hadde hatt til behandling i valgperioden, undersøkte revisor administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak i 19 saker. Vi konkluderte med at administrasjonen i stor grad har iverksatt kommunestyrets vedtak.

Sykefravær – Salangen kommune

Denne forvaltningsrevisjonen omhandler Salangen kommunes arbeid relatert til sykefravær. Vi har undersøkt om kommunen oppfyller sin plikt til å føre statistikk over sykefraværet. Vi beskriver omfanget og utviklingen av sykefraværet de siste fire årene og om det er sektorer som skiller seg ut når det gjelder sykefravær. Undersøkelsen omhandler også kommunens rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra NAV samt om kommunen oppfyller sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. 

Saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker – Gratangen kommune

I denne forvaltningsrevisjonen om saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker har vi konkludert med at Gratangen kommune i noen grad har overholdt sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker. Vi undersøkte 28 byggesaker og fant av saksbehandlingsfristen var oversittet i 18 av sakene. Vi har også konkludert med at Gratangen kommune i noen grad har overholdt sentralt lovverk i sin behandling av eierskiftesaker. I de åtte undersøkte konsesjonssakene varierte saksbehandlingstiden fra ni til 49 uker.

Oppfølging av politiske vedtak – Kvænangen kommune

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. Forvaltningsrevisjonens to problemstillinger er: 1) Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? 2) Fremstår administrasjonens tilbakemelding til kommunens politikere som forsvarlige saksutredninger?

Kvalitet i grunnskolen – Kåfjord kommune

Forvaltningsrevisjonen om kvalitet i grunnskolen i Kåfjord kommune omhandler tilpasset opplæring og saksbehandling i saker om spesialundervisning. Vi konkluderte med at Kåfjord kommune tilbyr tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova og øvrige retningslinjer på noen av områdene som inngår i denne undersøkelsen, mens det på andre områder var et klart forbedringsbehov. Vi konkluderte også med at kommunen på enkelte områder kan dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning.

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg – Skjervøy kommune

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Skjervøy kommune har KomRev NORD undersøkt kommunens planleggings- og styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold av sin bygningsmasse, og konkludert med at systemet ikke er tilfredsstillende. Vi har også undersøkt beslutningsgrunnlaget som Skjervøy kommunes folkevalgte har i tilknytning til vedtak som angår bygningsmassen og eiendomsforvaltningen.

Skjervøy kommune – Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg

Ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning – Tromsø kommune

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune undersøkt ressursbruk, økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning. Vi har konkludert med at Brann og redning i stor grad har rutiner og retningslinjer for å sikre økonomisk internkontroll i henhold til regelverk og anbefalinger på området. Videre har vi konkludert med at rutinene for økonomistyring av Brann og redning ikke i tilstrekkelig grad er i henhold til gjeldende regelverk og anbefalinger på området.

Tromsø kommune – Økonomistyring og økonomisk internkontroll i Brann og redning

Håndtering av henvendelser – Tromsø kommune

Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har vi gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens responstid på henvendelser fra innbyggere. Basert på våre funn og vurderinger av de undersøkte henvendelsene er vår konklusjon at Tromsø kommune ikke i tilstrekkelig grad besvarer henvendelser fra innbyggere i tråd med gjeldende regelverk om saksbehandlingstid.

Tromsø kommune – Håndtering av henvendelser

Samhandling om utskrivningsklare pasienter – Berlevåg kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget har vi gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid med Finnmarkssykehuset HF om utskrivningsklare pasienter. Vi har undersøkt om Berlevåg kommune overholder sine plikter i henhold til relevant lovverk samt samarbeid- og tjenesteavtaler kommunen har inngått med Finnmarkssykehuset når det gjelder utskrivningsklare pasienter.

Berlevåg kommune – Samhandling om utskrivningsklare pasienter