Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon med kvalitet i hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede tjenestemottakere som tema. Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til hjemmetjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie. Vår konklusjon er at Harstad kommune i stor grad har dokumenterte systemer som skal bidra til å sikre etterlevelse av krev og målsetninger for kvaliteten i hjemmetjenester til tjenestemottakere med psykisk utviklingshemming, men systemene er på noen områder mangelfulle.

Kvalitet i hjemmetjenester – Harstad kommune

Offentlige anskaffelser – Lavangen kommune

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Lavangen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens anskaffelser. Vi har undersøkt hvorvidt kommunen har overholdt sentrale bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser. Vi har også kartlagt om kommunen har rutiner for håndtering av brudd på regelverket, samt kommunens miljøprofil i innkjøpsarbeidet.

Lavangen kommune – Offentlige anskaffelser

Anskaffelse av redningsbåt – Tromsø kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av Tromsø Brann og redning sin anskaffelse av redningsbåt. Vi har undersøkt kommunens etterlevelse av anskaffelsesregelverket og habilitetsbestemmelser. Vi har også undersøkt om sak om kjøp av båt til politisk behandling var forsvarlig utredet og om kommunen hadde hjemmel til å unnta saken fra offentlighet.

Tromsø kommune – Anskaffelse av redningsbåt