Fylkesvegene – Troms fylkeskommune

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjennomført forvaltningsrevisjon på fylkesvegområdet. Temaene for undersøkelsen er organisering, ansvars- og rollefordeling og vedlikeholdsetterslep. Troms fylkeskommune er vegmyndighet og vegeier for til sammen 2980 km veg. Oppgavene på fylkesvegområdet gjøres i samarbeid med Statens vegvesen. I rapporten beskriver vi Troms fylkeskommunes ressurser samt kompetanse og ledelse av Samferdsel- og miljøetaten. Vi beskriver også rolle- og ansvarsfordelingen mellom Troms fylkeskommune og Statens vegvesen, og om Troms fylkeskommune etterlever avtalebestemmelser inngått mellom partene. Når det gjelder vedlikeholdsetterslep redegjør vi for beregninger Statens vegvesen har gjort av dette før og etter innføringen av forvaltningsreformen.

Fylkesvegene – Troms fylkeskommune

Personalforvaltning i pleie og omsorg – uønsket deltid – Lenvik kommune

KomRev Nord har i denne forvaltningsrevisjonen kartlagt omfanget av uønsket deltid blant de ansatte i pleie og omsorg i Lenvik kommune samt hvilke tiltak som er satt i verk for å redusere forekomsten av uønsket deltid. Vi har videre undersøkt om Lenvik kommune etterlever arbeidsmiljølovens bestemmelse vedr. drøfting av bruk av deltidsstillinger og fortrinnsrett for deltidsansatte, samt om kommunen følger sine retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid.

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Lødingen kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Lødingen kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet fra blant annet barnevernloven og sentrale rundskriv.

Forebyggende arbeid blant barn og unge – Sortland kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Vesterålen barnevern og Sortland kommune har et system for forebyggende arbeid blant barn og unge i tråd med krav i regelverket. Vi har vurdert systemet opp mot krav og forventninger som vi har utledet fra blant annet barnevernloven og sentrale rundskriv.

Kvalitet i rus- og psykiatritjenesten – Lyngen kommune.

KomRev NORD har etter bestilling fa kontrollutvalget i Lyngen gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i Lyngen kommune. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri. I rapporten beskriver vi kommunens rutiner for samarbeid med interne og eksterne aktører, samt for arbeidet med individuell plan, samtykke , medvirkning og koordinering. Vi har også med en kort redegjørelse om kommunens botilbud til mottakere av tjenester relatert til rus og psykiatri.

Kvalitet i rus og psykiatritjenesten – Lyngen kommune

Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune

KomRev NORD har undersøkt aksjekapialnedsetting samt praktisering av selvkostregnskapet i Remiks Husholdning AS og konkludert med at selskapet har visse mangler i systemer og beregninger som skal sikre selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Videre er revisors konklusjon at aksjekapitalnedsettingen ikke var i strid med selskapets formål, samt at beslutningen var i samsvar med relevante bestemmelser i aksjeloven.

Remiks Miljøpark AS – Tromsø kommune

Rus og psykiatritilbud – Karlsøy kommune

KomRev NORD har etter bestilling fra kontrollutvalget i Karlsøy gjennomført forvaltningsrevisjon av rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Temaet for undersøkelsen er om kommunen har rutiner i henhold til sentrale og lokale mål for samordning av tjenester for personer med sammensatte behov relatert til rus og psykiatri. I rapporten beskriver vi kommunens rutiner for samarbeid med interne og eksterne aktører, samt for arbeidet med individuell plan, samtykke, medvirkning og koordinering. Vi har også med en kort redegjørelse vedrørende sykefraværet i rus- og psykiatritjenesten i årene 2013 -2015.

Rus og psykiatritilbud – Karlsøy kommune