Barnevern – Tromsø kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon av barnevern med henblikk på saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten og kommunens system for forebyggende arbeid blant barn og unge.

Arbeidsmiljø og sykefravær i pleie og omsorg – Torsken kommune

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Torsken kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens pleie- og omsorgstjenester. Vi har undersøkt flere forhold som angår sykefravær og arbeidsmiljø i Torsken kommunes pleie- og omsorgstjeneste, herunder forebygging og oppfølging av fraværet, avviks- og skademeldingsrutiner samt ansattes opplevelser av det fysiske- og psykososiale arbeidsmiljøet.

Iverksetting av politiske vedtak – Sortland kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet undersøkt om Sortland kommune iverksetter politiske vedtak. Problemstillingene som besvares er følgende:
1. Er politiske vedtak iverksatt?
2. Gir tilbakemeldingene inntrykk av å være forsvarlige saksutredninger?

Offentlige anskaffelser – Lenvik kommune

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lenvik kommune gjennomført forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i kommunen. Vi har undersøkt om kommunen har etablert rutiner for innkjøp, kartlagt organisering og kompetanse på innkjøpsområdet i kommunens virksomhet Tekniske tjenester, og vi har undersøkt kommunens etterlevelse av grunnleggende krav i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Kvalitet i sykehjemstjenestene – Sortland kommune

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Sortland kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens pleie- og omsorgstjenester, nærmere bestemt institusjonstjenesten i form av sykehjem.

Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren – Lyngen kommune

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Lyngen kommune gjennomført forvaltningsrevisjon kommunens grunnskole. Vi har kartlagt omfanget og utviklingen i sykefraværet i Lyngen kommunes skoler i årene 2012, 2013 og 2014. Videre har vi undersøkt om kommunen oppfyller sin plikt til å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.

Forebygging og oppfølging av sykefravær i skolesektoren – Lyngen kommune